Polityka prywatności

§ 1 Administrator

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazanych przez Użytkowników, w związku z korzystaniem przez nich z serwisu oraz innych, powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług.

1.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: „Rozporządzenie”) jest Stowarzyszenie Didżejów Licencjonowanych z siedzibą w Warszawie.

1.3. Użytkownikiem jest każda osoba, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego oraz innych, powiązanych z nim witryn komunikacji oraz usług. (dalej jako Użytkownik).

1.4. Administrator podjął wszelkie działania zmierzające do ochrony danych osobowych Użytkowników oraz do ochrony ich prywatności.

§ 2 Przetwarzanie danych przez Administratora

2.1. Administrator przetwarza jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych usług.

2.2. Administrator gromadzi m.in. następujące dane osobowe i nieosobowe:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Adres poczty elektronicznej,
 3. IP komputera,
 4. Biografie członków SDJL

2.3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe, stosując się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

– zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość;

– ograniczenie celu;

– minimalizacja danych;

– prawidłowość;

– ograniczenie przechowywania;

– integralność i poufność.

2.4. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu Użytkownikom Serwisu. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności Użytkowników, Administrator poinformuje o takim zdarzeniu Użytkowników Serwisu w zgodny z przepisami sposób.

2.5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji określonej kategorii świadczonych usług.

§ 3 Bezpieczeństwo danych osobowych

3.1. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione. Serwery są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

3.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące, dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają̨ dane osobowe na zlecenie Administratora.

3.3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę̨ ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń́ danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki, służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

§ 4 Przechowywanie danych

4.1. Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników, może się różnić ze względu na to, że w stosunku do danych osobowych różnych Użytkowników, mogą zostać określone inne cele przetwarzania tych danych. 

4.2. Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:

 1. w przypadku celów analitycznych i statystycznych – przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów związanych ze skuteczną realizacją i rozwojem serwisu; 
 2. w przypadku świadczenia usług na rzecz Użytkownika – przez okres obowiązywania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń;
 3. przez okres wymagany przepisami prawa, w odniesieniu do celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizowanych usług;
 4. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, przez okres istnienia relacji gospodarczej z Użytkownikiem, chyba że wcześniej Użytkownik złoży sprzeciw wobec przetwarzania w tych celach;

W każdym z powyższych przypadków po upływie niezbędnego okresu przetwarzania dane mogą być przetwarzane tylko na zabezpieczenia dochodzenia roszczeń.

4.3. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych Administratora, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dostęp do bazy danych ma jedynie Administrator.

§ 5 Przekazywanie danych poza EOG

Administrator nie przekazuje Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”).

§ 6 Sposób przetwarzania danych – cele przetwarzania danych osobowych przez Administratora

6.1. Usługi (wykonanie umowy).

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika, w celu uwierzytelniania oraz autoryzowania jego dostępu do usług, w tym również w celu realizacji usług oferowanych przez Administratora. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się zamówić usługi Administratora, które mają charakter odpłatny, Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy oraz zapewnienia należytej realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług. 

6.2. Komunikacja (wykonanie umowy, prawnie uzasadniony cel realizowany przez Administratora).

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikacja ta polega na wymianie wiadomości e-mail. Komunikowane Użytkownikowi treści dotyczą oferowanych usług, tj. warunków zawieranej umowy, czasu realizacji, regulaminu,  ale również sugerowanych ofert Administratora.

Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów oraz odpowiedzi na jego skargi i zapytania.

§ 7 Prawa osób, których dane są przetwarzane

7.1. Użytkownik ma prawo decydować o swoich danych osobowych, poprzez dokonanie wyboru dotyczącego ujawnienia poszczególnych danych osobowych, w tym wyboru ustawień prywatności. Jednakże w takiej sytuacji Użytkownik musi być świadomy tego, że nie będzie mógł w pełni skorzystać z niektórych usług oferowanych przez Administratora. 

7.2. W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@sdjl.pl

7.3 Prawo dostępu do danych

Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy są przetwarzane jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce – jest uprawniony do uzyskania dostępu do informacji dotyczących szczegółów przetwarzania jego danych, w tym w szczególności informacji o tym, jaki jest cel przetwarzania i kategorie przetwarzanych danych. 

Użytkownik ma również prawo żądać dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. 

7.4. Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo do sprostowania tych danych osobowych, które są nieprawdziwe. Ma on prawo żądać zastąpienia, uzupełnienia czy usunięcia błędów, usterek i mylnych informacji w całym zbiorze danych, który go dotyczy.

Przedmiotem uzupełnienia, nie mogą być dane osobowe, które są nieprawidłowe, tj. Użytkownik nie może żądać zastąpienia, czy też uzupełnienia dotychczasowych danych danymi nieprawidłowymi.

W sytuacji, gdy przetwarzane dane osobowe są niekompletne, Użytkownik może przedstawić dodatkowe oświadczenie, celem ich uzupełnienia. Dopuszczalne jest przedstawienie takiego oświadczenia w dowolnej formie, także z wykorzystaniem drogi elektronicznej.

7.5. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

7.6. Prawo do bycia zapomnianym, przysługuje Użytkownikowi wyłącznie w przypadku skorzystania z prawa do usunięcia danych osobowych i wyłącznie w sytuacji, w której dotyczące go dane osobowe, zostały upublicznione przez Administratora.

7.7. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora, są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.
 5. W przypadku ograniczenia przetwarzania, Administrator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie:

– za zgodą Użytkownika,

– w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

– w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,

– z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

7.8. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi.

Użytkownik ma również prawo żądania, by jego dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 

7.9. Prawo do sprzeciwu 

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu,
z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego danych osobowych:

 1.  w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, 
 2.  wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, o ile jest związane z tym marketingiem bezpośrednim, 
 3.  w uzasadnionym celu Administratora.

Postępowanie w zakresie rozpatrzenia sprzeciwu i wszelka komunikacja są wolne od opłat, istnieje również możliwość wniesienia sprzeciwu drogą elektroniczną.

7.10. Prawo wniesienia skargi

Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

7.11. Prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu).

7.12. Prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) jest przyznane Użytkownikowi z uwagi na rozwój technologii i technik marketingu opartego na danych zbieranych w trakcie korzystania z usług internetowych.

7.13. Profilowanie jest dowolną formą zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych Użytkownika – w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów jego pracy, jego sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Użytkownik może skorzystać z takiego uprawnienia w sytuacji, w której spełnione są dwie przesłanki:

 1.  w pierwszej kolejności Użytkownik podlega decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu,
 2.  w drugiej kolejności decyzja ta wywołuje wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

Zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania, nie można zabronić, jeżeli decyzja:

 1.  jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Użytkownikiem a Administratorem;
 2.  jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów Użytkownika;
 3.  opiera się na wyraźnej zgodzie Użytkownika.

 

 • § 8 Profile na portalach Facebook, Instagram, Twitter

8.1. Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter. W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe).

8.2. Dane osobowe takich osób są przetwarzane:

 1.  w celu umożliwienia im aktywności na profilach;
 2.  w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora oraz w związku z promowaniem rożnego rodzaju wydarzeń́, usług oraz produktów;
 3.  w celach statystycznych i analitycznych;
 4.  ewentualnie mogą̨ być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń́ i obrony przed roszczeniami.

8.3. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki
oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, w razie takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

UWAGA:

Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratorów serwisu Facebook, Instagram, Twitter.

§ 9 Zmiana polityki

9.1. Administrator może dokonać zmiany Polityki Prywatności w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany funkcjonalności Serwisu, powodującej konieczność zmiany tego dokumentu.

9.2. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 27.07.2021 r.

§ 10 Informacje kontaktowe

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z kwestiami ochrony danych osobowych lub w celu uzyskania informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail: kontakt@sdjl.pl.