Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Malta Festival Poznań 2022

27 czerwca 2022 @ 11:00 - 3 lipca 2022 @ 23:30

Hasłem przewodnim 32. edycji Malta Festival Poznań będzie Świat w uścisku / World Held Tight / СТИСНУТИЙ СВІТ. Uścisk ma z jednej strony potencjał bliskości, czułości, troski, zrozumienia i solidarności, z drugiej – może być przemocowy i opresyjny. Świat w uścisku to również świat w potrzasku – świat, w którym bezpieczna przestrzeń do życia coraz bardziej się kurczy.
Festiwal Malta odbędzie się między 27 czerwca a 3 lipca. Będzie łączący, otwarty i różnorodny. W programie m.in. bezpłatne spektakle teatralne i koncerty na Scenie Malta, wciągające dyskusje w ramach Forum, aktywizujące zajęcia dedykowane dzieciom, program międzynarodowy, sieć organizatorek i organizatorów kultury oraz open call, który zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu.
„W ostatnich latach sztuka i kultura stają się domeną solidarności i wsparcia – nie inaczej swoją rolę powinien widzieć festiwal teatralny. Już jesienią zeszłego roku, gdy zaczynaliśmy pracę nad kolejną edycją Malty, sytuacja zmuszała nas jako organizatorów kultury do zajęcia pozycji, zabrania głosu, aktywnego udziału w kształtowaniu świata, w którym chcemy żyć. Program Malta Festival Poznań 2022 powstawał w odpowiedzi na kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, rasizm, którego ten kryzys był i jest przejawem, skrajne podziały społeczne i konflikty kulturowe. Wojna w Ukrainie wzmocniła naszą chęć stworzenia festiwalu będącego przestrzenią upodmiotowienia i radykalnego zbiorowego marzenia o bardziej równościowym jutrze.
W Polsce z kartą stałego pobytu mieszka, według danych z października 2021 roku, 293,8 tys. osób z Ukrainy, 37,1 tys. z Białorusi, 19,7 tys. z Niemiec, 13,7 tys. z Rosji, 11,2 tys. z Wietnamu, 10,9 tys. z Indii, 9,6 tys. z Gruzji, 8,5 tys. z Włoch, 6,9 tys. z Wielkiej Brytanii i 6,9 tys. z Chin. W tym samym roku przyjęto 7,7 tys. wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, m.in. od obywateli Białorusi, Afganistanu czy Iraku. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę w ciągu kilku dni przybyło do Polski około 600 tys. uchodźczyń i uchodźców. Jak współdzielić z nimi przestrzeń, w której żyjemy? Jak budować wspólnotowe życie? Wspierać nie tylko doraźnie, lecz także długofalowo, w codziennym funkcjonowaniu? Jak oddawać im głos?
Czujemy, że Malta Festival Poznań powinien odzwierciedlać coraz bardziej zróżnicowany społeczno-kulturowy kontekst, w jakim funkcjonuje. Jesteśmy na początku długiego procesu skierowanego nie tylko na zewnątrz, lecz także na nas samych. Otwarcie na Innego wiąże się ze współtworzeniem, z odpowiedzialnością, uważnością, ustępowaniem pola – uczymy się tego. Wyraźnie czujemy, że to nie konflikt, manifestacja i odrębność czynią współczesne sztuki performatywne istotnymi, lecz poszukiwanie nowych form wyrazu dla solidarności i egalitarności.
Festiwal nie ma bezpośredniego wpływu na rzeczywistość (nie działa na granicy państw, nie walczy na froncie), ale może działać, jak większość z nas, na drugiej linii. W świecie, w którym uścisk ma potencjał jednocześnie śmierci i miłości, może przyjąć postać barbarzyńskiej agresji albo czułości dla cierpiących, pragniemy jasno określić za pomocą sztuki, którą stronę mocy wybieramy. Ta jedność w niesieniu pomocy, którą dziś obserwujemy, daje nam nadzieję na lepszą przyszłość.
Ale ta jedność napawa nas też przerażeniem – jest wybiórcza, wyklucza osoby o innym kolorze skóry niż biała, tych, którzy nie wyglądają jak my. Części wniosków o azyl złożonych przez osoby uciekające przed reżimami, wojnami i kryzysem klimatycznym w ogóle nie przyjęto w Polsce do rozpatrzenia, co jest niezgodne z prawem międzynarodowym.
Chcemy skonfrontować się z naszą rzeczywistością i dołożyć swoją cegiełkę w budowaniu mniej niesprawiedliwego świata. Tak jest pomyślany tegoroczny program teatralny i muzyczny na otwartej scenie Malty, Forum, program dla dzieci, część programu międzynarodowego, sieć organizatorek i organizatorów kultury oraz open call, który ogłosimy 10 marca. Zaprosimy do niego zagranicznych artystów i artystki mieszkających w Polsce oraz międzynarodowe tandemy. Na program plenerowy złożą się spektakle operujące językiem uniwersalnym, łączącym ludzi różnych pokoleń, zawodów i kultur. Solidarni i otwarci spotkajmy się w czerwcu pod tym samym niebem.”
𝗠𝗶𝗰𝗵𝗮ł 𝗠𝗲𝗿𝗰𝘇𝘆𝗻́𝘀𝗸𝗶 / 𝗱𝘆𝗿𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗹𝘁𝗮 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘇𝗻𝗮𝗻́
𝗝𝗼𝗮𝗻𝗻𝗮 𝗣𝗮𝗻́𝗰𝘇𝗮𝗸, 𝗗𝗼𝗿𝗼𝘁𝗮 𝗦𝗲𝗺𝗲𝗻𝗼𝘄𝗶𝗰𝘇 / 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗲𝗿𝗸𝗶 𝗠𝗮𝗹𝘁𝗮 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘇𝗻𝗮𝗻́
📣 STAY TUNED 📣
identyfikacja wizualna: Bękarty
🟤🟤🟤 EN 🟤🟤🟤
„In recent years, arts and culture have become a domain of solidarity and support, and this is exactly the role a theatre festival should assume. Back in the autumn of last year, when we began work on the next edition of the Malta Festival, the situation made us, the organisers of culture, to take a stand, speak out, and actively participate in shaping the world we want to live in. The programme of the Malta Festival Poznań 2022 was developed in response to the humanitarian crisis on the Polish-Belarussian border, racism that the crisis was and is a manifestation of, extreme social divisions and cultural conflicts. The war in Ukraine enhanced our intention to create a festival which would be a space for empowerment and the realization of the collective dream of a more equal tomorrow.
Based on statistics as of October 2021, the population of Ukrainians living in Poland holding a permanent residency card is 293,800 people, of Belarussians – 37,100, Germans – 19,7000, Russians – 13,700, the Vietnamese – 11,200, Indians – 10,900, Georgians – 9,600, Italians – 8,500, Britons – 6,900, and the Chinese – 6,900. That same year Poland received 7,700 applications for international protection from, among others, the people of Belarus, Afghanistan, or Iraq. In connection with the Russian invasion on Ukraine, approx. 600,000 refugees fled to Poland within just a few days. How can we share the space we live in with them? How can we build a community life? How can we support them, not only right now but in the long-term, in their day-to-day lives? How can we lend them a voice?
We feel that the Malta Festival Poznań ought to reflect a more diversified social and cultural context that it operates in. We have found ourselves at the beginning of a long process which is both outside- and inside-oriented. Opening up to the Other is tied with co-creation, responsibility, mindfulness, giving way – this is something we are still learning to do. We clearly feel that it is not conflict, manifestation, and separateness that make contemporary performative arts meaningful, but the search for new forms of expression advocating solidarity and egalitarianism.
The festival does not exert a direct impact on reality (it is not based on the border nor is it fighting on the front lines), but it can act, just as most of us can, on the second line. In a world where a grip has the potential of bringing both death and love, where it can take the form of barbarian violence and tenderness for the suffering, we want to clearly voice the option we are supporting. The unity in bringing help that we are witnessing right now gives us hope for a better future.
Still, this unity also fills us with dread: it is selective, it excludes people with skin colour other than white, and rejects people who do not look like us. Part of the applications for asylum filed by people fleeing from regimes, wars, and the climate crisis have not been approved by Polish authorities, which is a violation of international law.
We want to confront the reality and do our part to build a less unjust world. This is the idea behind this year’s theatrical and musical programme for the Malta open stage, behind the Forum, the children’s programme, behind part of the international programme, and the open call that we will announce on 10 March. The call will be addressed to artists from abroad living in Poland and international tandems.
A festival should be a platform for the exchange of thoughts and experiences and it should participate in shaping reality while remaining an inviting and open space at the same time. We were guided by this premise also when we were developing the outdoor programme, which will consist of performances using universal language, connecting people of different generations, professions, and cultures.”
📣 STAY TUNED 📣
graphic design: Bękarty
🟤🟤🟤 UA 🟤🟤🟤
Програмна ідея 32. Фестивалю Мальта Познань
Гаслом, що супроводжує 32. едицію Фестивалю Мальта Познань буде СТИСНУТИЙ СВІТ / Świat w uścisku / World Held Tight. У стисканні когось є потенціал близькості, чутливості, турботи, розуміння і солідарності, з іншого боку – воно може бути насильницьким і пригноблювати. Стиснутий світ це також світ у пастці – світ, у якому безпечний простір для життя постійно зменшується.
Фестиваль Мальта відбуватиметься 27 червня – 3 липня. Він об’єднуватиме, буде відкритим і різноманітним. У програмі присутні, серед інших, безкоштовні театральні вистави і концерти на Сцені Мальта, захопливі дискусії в межах Форуму, присвячені дітям активізуючі заняття, міжнародна програма, think tank для організаторок і організаторів культури, а також open call, що буде оголошений наступного тижня.
Впродовж останніх років мистецтво й культура стали полем солідарності і підтримки – не інакше свою роль повинен бачити театральний фестиваль. Вже восени минулого року, коли ми починали працювати над черговою едицією Мальти, ситуація змушувала нас як організаторів і організаторок культури займати позицію, висловлюватись, брати активну участь у формуванні світу, в якому ми хочемо жити. Програма Фестивалю Мальта Познань 2022 формувалась у відповідь на гуманітарну кризу на польсько-білоруському кордоні, расизм, який ця криза виявляла і виявляє, радикальні соціальні поділи і культурні конфлікти. Війна в Україні посилила наше бажання створити фестиваль, що буде простором суб’єктивації і радикальної колективної мрії про більш впевнене завтра.
В Польщі, з картою постійного перебування, мешкають, згідно з даними за жовтень 2021 року, 293,8 тис. осіб з України, 37,1 тис. з Білорусі, 19,7 тис. з Німеччини, 13,7 тис. з Росії, 11,2 тис. з В’єтнаму, 10,9 тис. з Індії, 9,6 тис. з Грузії, 8,5 тис. з Італії, 6,9 тис. із Великої Британії, а також 6,9 тис. з Китаю. У тому ж році було прийнято 7,7 тис. заяв про надання міжнародного захисту, серед іншого, від громадян Білорусі, Афганістану, Іраку. У зв’язку з інвазією Росії в Україну впродовж кількох днів до Польщі прибуло близько 600 тис. біженців і біженок. Як ділити спільно з ними простір у якому ми живемо? Як будувати наше співжиття як спільноти? Підтримувати не лише тимчасово, а й довготривало у щоденному функціонуванні? Як надавати їм голос?
Ми відчуваємо, що Фестиваль Мальта Познань має віддзеркалювати щораз різноманітніший соціально-культурний контекст, в якому він функціонує. Ми перебуваємо на початку тривалого процесу, що спрямований не лише назовні, але й на нас самих. Відкритість до Іншого пов’язана зі співтворенням, відповідальністю, уважністю, готовністю уступити поле – ми вчимося цього. Виразно відчуваємо, що не конфлікт, маніфестація і відокремленість роблять сучасні перформативні мистецтва вагомими, а пошук нових форм вираження солідарності й егалітарності.
Фестиваль не здійснює базпосередній вплив на реальність (не діє на кордоні держав, не воює на фронті), але може діяти, як більшість з нас, на іншій лінії. У світі, де стискання когось має потенціал, водночас, смерті і любові, може набути вигляду варварської агресії або чутливості до тих, що страждають, ми прагнемо чітко окреслити з допомогою мистецтва, яку сторону сили обираємо. Ця єдність в наданні допомоги, яку ми бачимо сьогодні, дає надію на краще майбутнє.
Але ця єдність також жахає нас – вона вибіркова, виключає людей з іншим кольором шкіри ніж білий, тих, хто не виглядає як ми. Частини заяв про надання притулку, які подали люди, що втікають від режимів, війн і кліматичної кризи взагалі не були прийняті до розгляду в Польщі, що суперечить міжнародному праву. Ми хочемо сконфронтуватися з нашою реальністю і докласти свою цеглину в будівництво менш несправедливого світу. Таким чином задумана цьогорічна театральна і музична програма на відкритій сцені Мальти, Форум, програма для дітей, частина міжнародної програми і open call, який буде оголошено 10 березня. Ми запросимо до участі закордонних митців і мисткинь, які мешкають у Польщі, а також міжнародні тандеми.
Фестиваль має бути місцем обміну думками і досвідами, брати участь у формуванні реальності, при цьому залишаючись відкритим простором, що запрошує до себе. Ця ідея також супроводжує програму заходів під відкритим небом, до якої увійдуть вистави, що послуговуються універсальною мовою, яка єднає людей різних поколінь, професій і культур. Солідарні і відкриті ми зустрінемося у червні під тим самим небом.
Міхал Мерчинський / директор Фестивалю Мальта Познань
Йоанна Паньчак, Дорота Семеновіч / програмні керівниці Фестивалю Мальта Познань
📣 STAY TUNED 📣

Details

Start:
27 czerwca 2022 @ 11:00
End:
3 lipca 2022 @ 23:30
Event Category:
Website:
https://malta-festival.pl/pl

Organizer

Festiwal Malta

Venue

Jezioro Maltańskie
Poznań + Google Map